Handelsbetingelser

________________________________________________________________________________________

Salgs & Leveringsbetingelser fra IM_Teknik Sensommervej 13, 7960 Karby Danmark

 

§ 1.  Priser og levering.

IM_Teknik forbeholder sig ret til prisændringer til enhver tid. Leveringspriser fastsættes af IM_Teknik, som tilstræber prisindekset ved Post Danmark. Leveringsforstyrrelser / fejl kan IM_Teknik ikke drages til ansvar for, men vil tilstræbe en så stabil levering som muligt.

§ 2.  Betaling.
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. IM_Teknik er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag.
Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden.
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på IM_Teknik, som ikke er skriftligt anerkendt af IM_Teknik og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til IM_Teknik, som om levering var sket til aftalt tid. IM_Teknik kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

§ 3.  Ejendomsforbehold.
IM_Teknik forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. moms, leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud..

§ 4.  Tab af data
IM_Teknik friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af en kundes data. IM_Teknik opfordrer altid derfor køberen til at tage kopi / backup af samtlige data.

§ 5.  Ansvarsbegrænsning og forbehold
I det omfang IM_Teknik er ansvarlig over for køberen er IM_Teknik's ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger. m.v. IM_Teknik påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. I forbindelse med en ophævelse af et køb kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelsestidspunktet. IM_Teknik tager ingen ansvar vedrørende år 2000 kompatibilitet. 

Ovenstående betingelser gælder enhver kontrakt eller aftale om salg af produkter og udelukker afvigende betingelser eller vilkår, som er påtrykt eller henvist til i dokumenter udstedt af køber. Sådanne betingelser vil ikke gælde for kontrakten eller aftalen og vil ikke udgøre et modtilbud. Medfølgende manualer til IM_Teknik's produkter forekommer hyppigt på engelsk og køber kan ikke rette krav mod IM_Teknik om at disse skal være på dansk. IM_Teknik yder kun teknisk support såfremt problemerne ikke kan løses ud fra oplysninger i manualer og dokumentation i øvrigt. Skal der tages del i problemløsning sker det efter regning.

Manualer til IM_Teknik's produkter forekommer ofte på engelsk og køber kan ikke rette krav mod IM_Teknik om, at disse skal leveres på et andet sprog.

§ 6.  Reklamation.
Reklamation ang. Fejl og mangler skal meddeles IM_Teknik snarest muligt efter varens modtagelse og senest inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelse. Reklamation over fejl og mangler som køberen burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af varer skal altid afgives inden 8 dage efter modtagelsen. Produkterne leveres med de garantier, som producenten tilbyder IM_Teknik, dog påregnes et af IM_Teknik fastsat ekspeditionsgebyr og forsendelse. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor IM_Teknik. IM_Teknik fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader som påføres køberen / tredjemand ved eventuelle fejl på det leverede. IM_Teknik indestår ikke for, at de leverede produkter vil fungere fejlfrit eller uden driftsstop, eller at alle fejl vil blive rettet.

§ 7.Ved garantireparationer skal kopi af faktura samt nøjagtig fejlbeskrivelse medfølge.
Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld / fejlbehæftet og IM_Teknik kan lastes herfor, er IM_Teknik forpligtet til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte det leverede med varer af tilfredsstillende kvalitet. Er produktet udgået af varesortiment er IM_Teknik berettiget til at erstatte varen med en nyere eller en anden model. IM_Teknik forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid, idet IM_Teknik ikke er herre over returnerings tiden fra fabrikanten. Såfremt IM_Teknik tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer er køber ikke berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge af manglen. IM_Teknik er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpning eller ombytningen. Garantien er at regne fra den oprindelig købsdato, selvom en vare er blevet repareret. Såfremt en vare der er blevet returneret som garantireparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr på min. kr. 250,- ekskl. moms + forsendelsesomkostninger.
Reparation af varer uden for garanti faktureres med IM_Teknik deres dagspriser - i disse priser indgår ikke reservedele.

§ 8.  Returret.

Returnering og kreditering af varer sker kun efter aftale med IM_Teknik.
Ved kreditering opkræves et ekspeditionsgebyr på 15% af fakturabeløbet. Fragt og evt. ekspeditionsgebyr krediteres ikke.
Hvis ikke alt er intakt, kan vi ikke påtage os at kreditere varen. Returvarer skal altid være IM_Teknik i hænde senest 5 dage efter oprettelse af returnummer.
Software tages ikke retur.

§ 9.  Garanti og debetrentesats.
Hvis ikke andet er skriftlig aftalt, er det de gældende rentesatser og garantier der er påtrykt fakturaens forside forneden. Dertil er der ikke mere end 6 måneders garanti på medier såsom Disketter Bånd og batterier/genopladelige batterier. Garantireparationer udføres KUN ved indlevering ved IM_Teknik i åbningstiden, alt forsendelse er for købers egen regning.