Salg og Leveringsbentingelser ved IM_T

§ 1.  Priser og levering.

IM_Teknik & Data forbeholder sig ret til prisændringer til enhver tid. Leveringspriser fastsættes af IM_Teknik & Data, som tilstræber prisindekset ved Post Danmark. Leveringsforstyrrelser / fejl kan IM_Teknik & Data ikke drages til ansvar for, men vil tilstræbe en så stabil levering som muligt.

§ 2.  Betaling.

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. IM_Teknik & Data er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag.
Ved hvert udsendte rykker pålægges et rykkergebyr på MIN 25,00 Kr.
Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden.
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på IM_Teknik & Data, som ikke er skriftligt anerkendt af IM_Teknik & Data og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til IM_Teknik & Data, som om levering var sket til aftalt tid. IM_Teknik & Data kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

§ 3.  Ejendomsforbehold.

IM_Teknik & Data forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger mv. er indbetalt. Samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud..
Betaling kan ske til.

Frøslev Mollerup Sparekasse
Reg Nr.: 9133 Kontonummer.: 0001026160
Betaling uden for Danmark
Swiftkontonummer.: FRMODK21
IBAN Account No. DK4291330001026160


§ 4.  Tab af data

IM_Teknik & Data  friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af en kundes data. IM_Teknik & Data opfordrer altid derfor køberen til at tage kopi / backup af samtlige data.

§ 5.  Ansvarsbegrænsning og forbehold

I det omfang IM_Teknik & Data er ansvarlig over for køberen er IM_Teknik & Data s ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger. m.v. IM_Teknik & Data påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. I forbindelse med en ophævelse af et køb kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelsestidspunktet. IM_Teknik & Data tager ingen ansvar vedrørende år 2000 kompatibilitet. 

Ovenstående betingelser gælder enhver kontrakt eller aftale om salg af produkter og udelukker afvigende betingelser eller vilkår, som er påtrykt eller henvist til i dokumenter udstedt af køber. Sådanne betingelser vil ikke gælde for kontrakten eller aftalen og vil ikke udgøre et modtilbud. Medfølgende manualer til IM_Teknik & Datas produkter forekommer hyppigt på engelsk og køber kan ikke rette krav mod IM_Teknik & Data om at disse skal være på dansk. IM_Teknik & Data yder kun teknisk support såfremt problemerne ikke kan løses ud fra oplysninger i manualer og dokumentation i øvrigt. Skal der tages del i problemløsning sker det efter regning.

Manualer til IM_Teknik´s produkter forekommer ofte på engelsk og køber kan ikke rette krav mod IM_Teknik om, at disse skal leveres på et andet sprog.


§ 6.  Reklamation.

Reklamation ang. Fejl og mangler skal meddeles IM_Teknik & Data snarest muligt efter varens modtagelse og senest inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelse. Reklamation over fejl og mangler som køberen burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af varer skal altid afgives inden 8 dage efter modtagelsen. Produkterne leveres med de garantier, som producenten tilbyder IM_Teknik & Data, dog påregnes et af IM_Teknik & Data fastsat ekspeditionsgebyr og forsendelse. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor IM_Teknik & Data. IM_Teknik & Data fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader som påføres køberen / tredjemand ved eventuelle fejl på det leverede. IM_Teknik & Data indestår ikke for, at de leverede produkter vil fungere fejlfrit eller uden driftsstop, eller at alle fejl vil blive rettet.

§ 7.Ved garantireparationer skal kopi af faktura samt nøjagtig fejlbeskrivelse medfølge.

Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld / fejlbehæftet og IM_Teknik & Data kan lastes herfor, er IM_Teknik & Data forpligtet til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte det leverede med varer af tilfredsstillende kvalitet. Er produktet udgået af varesortiment er IM_Teknik & Data berettiget til at erstatte varen med en nyere eller en anden model. IM_Teknik & Data forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid, idet IM_Teknik & Data ikke er herre over returnerings tiden fra fabrikanten. Såfremt IM_Teknik & Data tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer er køber ikke berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge af manglen. IM_Teknik & Data er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpning eller ombytningen. Garantien er at regne fra den oprindelig købsdato, selvom en vare er blevet repareret. Såfremt en vare der er blevet returneret som garantireparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr på min. kr. 150,- ekskl. moms + forsendelsesomkostninger.
Reparation af varer uden for garanti faktureres med IM_Teknik & Data deres dagspriser - i disse priser indgår ikke reservedele.

§ 8.  Returret.

Returret hos IM_Teknik er 14 dage, fra modtagelse, og vi retunere kun det fulde beløb hvis varen er original emballage.(kreditering af varer sker kun efter aftale med IM_Teknik & Data.)
Fragt og evt. ekspeditionsgebyr krediteres ikke.
Hvis ikke alt er intakt, kan vi ikke påtage os at kreditere varen. Returvarer skal altid være IM_Teknik & Data i hænde senest 5 dage efter oprettelse af returnummer.
Software tages ikke retur.

§ 9.  Garanti og debetrentesats.

Hvis ikke andet er skriftlig aftalt, er det de gældende rentesatser og garantier der er påtrykt fakturaens forside forneden. Dertil er der ikke mere end 6 måneders garanti på medier såsom Disketter Bånd og batterier/genopladelige batterier. Garantireparationer udføres KUN ved indlevering ved IM_Teknik & Data i åbningstiden, alt forsendelse er for købers egen regning.

 

_________________________________________________________________________________

Almindelige bestemmelser på Serviceaftaler på Kopimaskiner

1. Serviceydelser
IM_Teknik & Data (herefter kaldet IM_T) er efter denne aftale forpligtet til at
Yde service for omstående udstyr efter nærværende betingelser pkt. 7.

2. Definition
2.1. Ved ”klik” forstås én kopi eller ét print i A4 størrelse. Til én kopi eller ét print i A3 størrelse medgår
Således to klik. Ved print på begge sider af A4 størrelse medgår således to klik.

3. Aftalens løbetid og forlængelse
3.1. Aftalen er, bortset fra misligholdelse, uopsigelig fra begge parter i en periode på 12 måneder ad gangen.
Uopsigelighedsperioden regnes fra aftalens opstartsdato og 12 måneder frem. Ved uopsigelighedsperiodens
udløb forlænges aftalen automatisk med 12 måneder ad gangen indtil en af parterne skriftligt opsiger aftalen
med mindst 3 måneders varsel til ophør ved udgangen af en 12 måneders periode. Dog maksimalt jævnfør
punkt. 3.2.
3.2. Aftalen kan maksimalt løbe frem til og med maskinens 6. leveår.
3.3. Hvis omstående udstyr er omfattet af en leje‐ eller leasingkontrakt, er serviceaftalen, uanset
ovenstående, uopsigelig i mindst det af pågældende kontrakt omfattede tidsrum.
3.4 Opsigelse for den/de omhandlede maskiner skal ske skriftligt til KYOCERA Document Solutions Danmark
A/S. IM_T forbeholder sig ret til at kræve en service status sammen med opsigelsen, såfremt en service
status side ikke kan fremsendes er IM_T berettiget til at estimere en sluttæller og foretage afregning
herudfra.

4. Servicevederlag
4.1. Det på kontraktens forside anførte beløb er fastsat ud fra kundens forventede årlige forbrug af klik. Det
samlede beløb skal svare til eller overstige, minimums volumen pr. maskine, der er anført på den til enhver tid
gældende prisliste, ved kontraktens indgåelse. Servicevederlag beregnes imidlertid på baggrund af faktuelt
forbrug af klik og servicevederlaget i uopsigelighedsperioden kan således godt overstige det på forsiden
Anførte beløb men ikke være mindre. Så fermt der er afkrydset nej i feltet minimums volumen, fastsættes
prisen jævnfør prislisten som uden minimums volumen og punkt 4.1 bortfalder.
4.2. Hvert klik afregnes til den pris der er angivet på kontraktens forside under ”Sidepris”.
4.3. Ved kontraktens indgåelse betaler kunden et opstartsbeløb svarende til servicevederlaget for det antal
klik som kunden, ud fra den på forsiden anførte betalingstermin x volumen pr. måned. Hvis kunden efter
hvert år har anvendt yderligere klik faktureres kunden for det yderligere forbrug. Hvis kunden har anvendt
Færre klik end der svare til det samlede minimums beløb bortfalder disse klik. Der vil ikke foretages nogen
kreditering for ej forbrugte klik, der ej heller kan overføres til efterfølgende år.
4.4. På kontraktens forside er angivet om servicevederlaget afregnes kvartårligt eller halvårligt.
4.5. Prisen pr. klik, er fast lagt ud fra et forventet toner forbrug på maximalt 5 %, opgjort ud fra 5% pr. farve,
(Sort, Magenta, Yellow, Cyan 5+5+5+5/4 = 5%) jævnfør Branchens standard ISO / IEC 19752 og 19798.
IM_T er berettiget til at fakturere for evt. overforbrug. Dækflade % kan aflæses af de enkelte maskiner og
evt. overforbrugs afregning foretages på baggrund af denne aflæsning. Overforbrug afregnes ud fra antallet
Af yderligere forbrugte tonere. Hvor yderligere forbrugte tonere faktureres jævnfør den til enhver tid
Gældende prisliste herfor. Der refunderes ikke for dækflader under 5%.
4.6 Såfremt Support er afkrydset på indeværende kontrakts forside, afregnes fast månedlig supportvederlag
Med kr. 75,00 pr. maskine. Dækkende standard Hotline, hvor slutkunden vil kunne få svar og vejledning i
Brugen af maskinen.

5. Aflæsningskort og prisreguleringer
5.1. Der fremsendes ved afslutningen af hver betalings termin, beregnet ud fra kontraktens
opstartstidspunkt, aflæsningskort til brug for kundens aflæsning af udstyrets tællerstand. Kunden er forpligtet
til inden 10 dage efter fremsendelsen at returnere tællerkortet i udfyldt og underskreven stand. Hvis
aflæsningskortet ikke returneres inden fristen fremsendes en erindringsskrivelse (der opkræves gebyr kr.
200,00 herfor), og hvis aflæsningskortet fortsat ikke returneres vil IM_T aflæse tællerstanden ved besøg
hos kunden (der opkræves gebyr kr. 1.500,00 herfor). Hvis det ikke er muligt for IM_T for få oplyst eller
aflæst tællerstanden, er IM_T berettiget til efter bedste evne at anslå tællerstanden og opkræve
Servicevederlag i henhold til det anslåede forbrug. Hvis automatisk tællerstand rapporteres bortfalder punkt
5.1.
5.2. IM_T forbeholder sig ret til 1 gang årligt automatisk at regulere priserne i henhold til Danmark
Statistiks nettoprisindeks. Regulering sker i Maj/Juni på baggrund af stigninger i nettoprisindekset fra januar
Foregående til januar samme år.
5.3. IM_T forbeholder sig ret til at ændre alle priser og afgifter ud over pristalsreguleringen med 3
Måneds varsel. Hvis kunden ikke accepterer ændringen, kan kunden opsige aftalen med 30 dages varsel til
Ophør pr. dato for prisændringens ikrafttræden.
5.4. IM_T forbeholder sig endvidere ret til at ændre alle priser og afgifter ud over pristalsreguleringen
med 1 måneds varsel (dog med max 5 %). Hvis kunden ikke accepterer ændringen, kan kunden opsige aftalen
med 14 dages varsel til ophør pr. dato for prisændringens ikrafttræden.
5.5. Såfremt ændringer ønskes foretaget inden for kontraktens levetid opkræves kr. 750,00 pr. ændring.
5.6. Såfremt kunden har ønsket automatisk toner bestilling og tællerindberetning (Serviceselskabets Fleet services)
opkræves der pr. maskine (kr. 25,00 ved stor og kr. 17 ved lille) pr. måned i forbindelse med klik afregning
foretages. Vælges lille ydes der udelukkende automatisk tæller indberetning og toner bestilling.

6. Betaling
6.1. Alle priser/vederlag/afgifter anført i aftalen er angivet ekskl. moms og tillægges derfor den til en hver tid
Gældende moms.
6.2. Betaling skal ske efter gældende betalingsbetingelser. Ved for sen indbetaling tillægges rente med 2 % pr.
måned.
6.3. Hvis kunden er i restance med betaling efter aftalen, har IM_T ret til at indstille serviceringen af
udstyret (herunder fremsendelse af forbrugsstoffer) indtil kunden har bragt forholdet i orden. Et sådan skridt
medfører ikke, at IM_T mister sine rettigheder i henhold til denne aftale.
6.4. Miljøafgift pålægges hver fakturering med kr. 142,00.
6.5. I forbindelse med fremsendelse af toner og andre forbrugsstoffer opkræver IM_T et fragttillæg stort
kr. 30,00 pr. tonerenhed, hvilket beløb skal betales udover servicevederlag, opgjort efter fremsendte tonere
pr. betalings termin.

7. Aftalens omfang
7.1 IM_T yder teknisk service på omstående udstyr, herunder afhjælpning af tekniske fejl, nødvendige
Reparationer og udskiftning af defekte dele. Udskiftede reservedele m.m. tilhører IM_T. Forbrug af toner
Er inkl. i aftalen.
7.2. Teknisk service omfatter også eftersyn og test samt kontrol, justering og udskiftning af komponenter og
vedligeholdelseskit, men ikke udskiftning af f.eks. toner, papir, hæfteklammer og lignende.
7.3. Aftalen dækker arbejdsløn, rejsetid, transportomkostninger, samt forbrug af reservedele og
komponenter.
7.4. De omfattede ydelser ydes inden for IM_T’s normale arbejdsdage og arbejdstid
(mandag‐fredag, kl. 8‐16) og med 8 timers respons, f.eks. fejlmelding inden kl. 12.00 kan
Service forventes påbegyndt senest næste arbejdsdag inden kl. 12.00.
7.5. Aftalen og teknisk service omfatter ikke følgende:
a) Elinstallationer
b) Installation og fejlrettelse i forbindelse med flytning af udstyret Vedligeholdelse af driftstilbehør, ekstraudstyr,
maskiner eller andre apparater, som ikke er omtalt på aftalens forside
d) Reparation eller anden service, som er udført på baggrund af medier, som ikke opfylder IM_T’s
specifikationer, fejlbetjening eller fejlinstallation af software fra kunden, personale eller tredje person.e)
Reparation eller anden service pga. omstændigheder som IM_T ikke kan have indflydelse på, og som ikke kan
betegnes at falde ind under normal brug af udstyret, herunder men ikke udelukkende strømsvigt, ukorrekt
elinstallation, manglende ventilation, ulykkestilfælde eller andet.

8. Kundens ansvar
8.1. Kunden er pligtig til ‐ i den periode serviceaftalen løber ‐ at forebygge skader på udstyret og straks
underrette IM_T hvis fejl i udstyret konstateres.
8.2. Kunden er eneansvarlig for skader på udstyret og for person‐ og tingskader ved anvendelse af udstyret.
Kunden skal ligeledes holde IM_T skadesløs såfremt tredjemand rejser krav mod IM_T som følge af
Brugen af udstyr omfattet af denne aftale.
8.3. IM_T er ikke i noget tilfælde ansvarlig for skader hos kunden eller på kundens ejendom, personale eller
gæster ved anvendelsen af udstyret eller ved vedligeholdelsen som udføres på udstyret.
8.4. IM_T er ikke i noget tilfælde ansvarlig for tabt fortjeneste eller anden indirekte skade.
8.5. Kunden skal ved evt. flytning/omplacering af udstyret give IM_T besked om ny placering. Eventuelle
reparationer eller installation af software i forbindelse med flytning/‐ omplacering betales af kunden. Ved flytning
fra en bygning til en anden, er IM_T berettiget til at foretage et hardware check. Ved Hardware check vil der
Ud faktureres kr. 1.620,00.
8.6. Ved aftaler, der omfatter forbrugsstoffer, er kunden forpligtiget til at tegne service‐ aftale på alt udstyr, som
anvender samme forbrugsstoffer ‐ også på eventuelle senere anskaffelser. Hvis kunden ikke ønsker en
serviceaftale på dette udstyr, kan IM_T opsige bestående serviceaftaler med en måneds varsel.
Forbrugsstoffer, som er leveret i forbindelse med serviceaftalen må ikke afhændes til anden side og må kun
benyttes til den maskine, hvortil de er bestilt.
8.7. Kunden er ansvarlig for at drage omsorg for, at det lokale, hvori udstyret er installeret, opfylder de af
IM_T specificerede krav med hensyn til tekniske og miljømæssige forhold, samt at sikre IM_T´s
Serviceteknikere fri adgang og arbejdsrum til udstyret.
8.8. IM_T’s serviceteknikere skal, indenfor kundens sikkerhedsbestemmelser, uden hindring inden for normal
arbejdstid have adgang til udstyret for at udføre vedligeholdelse eller reparation.
8.9. Etablering eller ændringer af elektriske installationer, bygnings konstruktioner, adgangsveje eller lignende på
installations sted der er nødvendig for udstyrets installation, skal foretages af kunden, og for kundens regning.

9. Ødelæggelse
9.1. Udbedringer af skader forårsaget af brand, vandskade, tyveri, vold el. ulykker, samt reparation som følge af
brugers uagtsomhed eller forsømmelse i betjeningen af maskinen, debiteres kunden efter IM_T’s gældende
priser. I tilfælde af uagtsom beskadigelse af kopitromlen faktureres kopitromlen til kunden.
9.2. Ved reparation og eftersyn, som ikke er udført af IM_T eller et af IM_T anvist autoriseret firma, samt
brug af andet end originale IM_T´s reservedele og forbrugs‐ stoffer, fritages IM_T for de i denne aftale
indgåede forpligtelser, således at eventuel service betales af kunden.

10. Force majeure
10.1. Ingen af parterne er ansvarlige over for hinanden, hvis der foreligger force majeure hos en part eller dennes
leverandør, herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, lockout, svingende
forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, dødsfald af nøglepersoner, import‐ og Eksportforhold samt andre forhold uden for den ramte parts kontrol. I tilfælde af force majeure suspenderes
parternes rettigheder og forpligtelser i en periode indtil 90 dage, hvorefter hver part er berettiget til at annullere
denne aftale for den del, som er berørt af force majeuren.
10.2. Det er kundens eget ansvar at holde sig opdateret med IM_T's betingelser, der kan være udefrakommende
tilag som gør at ting kan ændre sig.

11. Overdragelse af aftalen
11.1. IM_T er berettiget til at overdrage denne aftale til tredjepart, ligesom IM_T er berettiget til at lade
ydelser, i henhold til nærværende aftale, udføre af anden kompetent servicevirksomhed. Kunden kan ikke uden
IM_T's skriftlige accept overdrage denne aftale til tredjepart.
11.2. Kunden må ikke flytte udstyret til anden adresse, udlåne eller på anden måde ændre brugsforholdet for
det omfattede udstyr uden IM_T’s skriftlige accept.

12. Ophør af aftalen
12.1. Ved aftalens ophør skal kunden betale samtlige forfaldne servicebeløb til IM_T, jf. denne aftale.
12.2. Tællerstand skal aflæses og meddeles IM_T ved aftalens ophør. Ikke brugte tonerbeholdere skal
returneres til IM_T ved aftalens ophør. Såfremt dette ikke er muligt, er IM_T berettiget til at fakturere
For ej forbrugte tonere.
12.3. Evt. restværdi af ibrugtagne forbrugsstoffer og maintenance kit refunderes ikke ved aftalens ophør.
12.4. IM_T har ret til at ophæve denne aftale såfremt:
‐ kunden trods påkrav undlader at betale forfaldne servicebeløb
‐ kunden benytter udstyret i strid med gældende forskrifter og instruktioner
‐ kunden ikke lader IM_T aflæse tællerstanden på udstyret eller i øvrigt forhindrer IM_T i at udføre
service, reparationer eller vedligeholdelse på udstyret,
‐ kunden går konkurs, standser sine betalinger, træder i likvidation el. i øvrigt væsentligt misligholder sine
Forpligtelser i henhold til denne aftale.
Kunden i øvrigt væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen.
12.5. I tilfælde af aftalens ophør forinden udløbet af uopsigelighedsperioden, uanset om dette skyldes kundens
opsigelse af aftalen eller IM_TS ophævelse af aftalen grundet kundens misligholdelse, er IM_T berettiget
til et beløb svarende til 75 % af de endnu ikke fakturerede servicevederlag indtil det tidligste tidspunkt aftalen
Kunne opsiges til. Herudover er IM_T berettiget til erstatning efter dansk rets almindelige regler.
12.6 Såfremt indeværende aftale bringes til ophør forinden udløbet af uopsigelighedsperioden på baggrund af udskiftning af de af aftalen omhandlende maskiner, til tilsvarende IM_T maskiner, eller i tilfælde af konkurs
eller dødsfald, bortfalder punkt 12.5. og der vil i så fald ikke skulle betales service vederlag for den resterende del Af aftalen.__

 

Kort information om IM Teknik & Data

  • IM Teknik & Data
  • Næssundvej 437
  • 7960 Karby
  • Tel.: +45 97761193
  • E-mail: salg@im-teknik.dk
  • Åbningstider: Man - Fre, 8:00 - 16:00

Hjælpeprogrammer / klik på et link herunder

Start IM_T Fjernsupport - for Windows

Start IM_T Fjernsupport - for MAC